Čistenie studní

Čistenie studní je dôležitou súčasťou pre jej plnohodnotné využitie. Počas rokov sa v studni tvoria usadeniny, kaly, ktoré znižujú kvalitu vody. O množstve kalu a ako často treba studňu čistiť určuje v prvom rade hornina v ktorej je studňa kopaná a od kvality prevedenia prác studniarov ktorý výkop studne zrealizovali.

Foto galéria

Spôsob čistenia studne

Samotné čistenie studne prebieha tak, že sa hĺbka studne pred zahájením prác premeria, tak aby sme po vyčistení vedeli určiť o akú vrstvu nečistôt sa jednalo. Pracovník zostúpi do studne a od vrchnej časti (skruží) až po spodok sa začne čistiť skelet studne – vysokotlakovým čističom „Vapkou“ pod vysokým tlakom. Voda je vo Vapke miešaná so Savom pre dezinfekciu studne. Počas tejto činnosti sa zároveň robí aj obhliadka skruží, či na nich nie je prasklina a či sú skruže dosadnuté vo falcoch. V prípade ich poškodenia sa určí spôsob ich opravy, buď sa praskliny vyplnia tmelom, alebo ak sa bude jednať o rozsiahle poškodenie skruží a bude to technicky možné, tak skruže sa vytrhajú a vymenia sa za nové. Následne sa z dna studne vyberú všetky nečistoty.
Na dno studne sa vloží premývaní štrk o frakcii od 16 mm do 22 mm. Je možné na žiadosť majiteľa dno studne vyložíť kameňom, viď foto. Tým dosiahneme, že nárazový prúd pri zapnutí čerpadla vám nerozkalí dno studne,hlavne v ílových /nesúdržných podložiach/.
Po vyčistení studne sa odmeria prítok v studni, ak bude merateľný, nakoľko sú studne, čo sa týka ich kapacity o prítoku /nesúdržné horniny/, alebo o nádobe /v ílovom podloží/.

Dezinfekcia a čistenie studní

Ako už bolo spomenuté pri dezinfekcii prostredia v studni počas čistenia používame Savo na dezinfekciu vody, nakoľko je do 30 minút účinná látka rozložená. Vodu zo studne je nutné po samotnom vyčistení ešte pár dní odčerpávať /v prípade záujmu vieme prenajať kalové čerpadlo KDFU s kompletnou zostavou/. Po tejto procedúre si vodu zo studne môže zákazník odniesť na rozbor. Pokiaľ je voda v studni aj po jej vyčistení kontaminovaná škodlivými baktériami a chcete vodu používať v domácnosti, tak nemá zmysel ju dezinfikovať, nakoľko po jej odčerpaní do studne priteká voda z vodonosného podložia, ktorá opätovne do studne naplaví nežiadúce baktérie. Dá sa to riešiť len úpravňou vody. Ak je známe ložisko kontaminácie v okolí studne tak bude nutné ho odstrániť/pretekajúce žumpy.atď/.

Zanášanie studne

Zaneseniu studne sa dá vyhnúť do značnej miery aj úpravou terénu v okolí skruží. Dobré výsledky máme, pokiaľ sa skruže obkopú aspoň na pol metra pozdĺž ich vonkajšieho obvodu a do hĺbky pokiaľ to bude technicky možné/maximálne po hladinu vody. Skruže, dno a stena výkopu sa potom obalia geotextíliou a do tohto priestoru sa nasype premývaný štrk o frakcii od 8 mm do 22 mm a vytvorí sa balík. Všetky kopané studne sú o povrchových a podpovrchových vodách. Pri každom nárazovom daždi sa do studne táto voda dostane. Dôležité je aby dažďová  voda pri vsakovaní do pôdy a následne do studne so sebou nebrala jemné častice, ktoré sa budú usádzať na dne studne. Preto nedávam okolo skruží ílovú upchávku, nakoľko počas výkopu studní v ílovom podloží vidíme ako sa tieto íly správajú keď po nich steká voda. Íly ktoré obmýva voda sú nestabylné, rozpadajú sa, nie sú trvácne a je jedno o aký druh ílu ide. Žiadny íl aplikovaný po vonkajšom obvode skruží aj na šírku 1 m nezabráni dažďovej vode aby sa nakoniec nedostala do studne. Preto preferujem, aby dažďová voda vsakovala do pôdy v okolí studne pod kontrolou, štrk a geotextília utlmí nárazový tok vody do studne a tá prirodzene steká po vnútorných a vonkajších  stenách skruží a tak sa zabráni čiastočne alebo maximálnej mier, rozkaleniu vody v studni. Veľa záleží aj od horniny ktorá sa nachádza za skružami od úseku kde začína hladina vody až po jej dno. Zabezpečiť štrk v tejto časti je z našej strany zatiaľ nemožné, nakoľko dochádza v tejto časti k masívnemu závalu počas výkopu./Dlhodobo pracujeme na kruhovom pažení s vysokou bezpečnosťou/. Štrk sa dá dostať do tejto časti studne, za skruže, zatiaľ iba počas výkopu novej studne, ak je tento výkop realizovaný pomocou hubsugov, ktorými sa zadržia skruže počas podkopávania pri ktorom dochádza k splachovaniu horniny za skružami pritekajúcou vodou z vodonosnej časti podložia do vykopaného priestoru pod skružami. Pozri foto. Obsyp sa musí zrealizovať okamžite po poslednom zosuve horniny, jej vybratí a posadením skruží. Počas testovania, sa spravidla vmestí za skruže v ílovo-štrkovom podloží za skruže pri obsype pri trojmetrovom stĺpci vody 3 kubíky štrku/jeden kubík na výšku 1 metra stĺpca vody/. Pri bežnom podkopávaní skruží závalová hornina ostáva za skružami, preto nie je možné dostať štrk za skruže až na dno studne.

Montáž čerpadla, úpravovne vody, závlahy, ručné pumpy

Pre dodanie všetkých hore uvedených záležitostí prosím kontaktujte priamo pána: Butaša, tel.: 0918 370 714. Poskytne vám všetky potrebné informácie ohľadom dodania týchto služieb.
 
V prípade záujmu vieme navŕtať do skruží schodíky a ochrannú mrežu/priedeľ, čím si majiteľ zaistí bezpečný vzostup do studne v prípade údržby čerpadla alebo samotnej studne a montážou priedeľu zabráni náhodnému pádu do studne. Prezentačné video pre schodíky a priedeľ vo videu nižšie.